The "Latest Accepted" column displays the articles officially accepted by the journal after peer review. These articles are currently in the process of editing, typesetting and author revision, and have not yet been finalized.
Asymmetric Nash Bargaining Model for P2P Transactions Between Distributed Generation and Consumers Considering Conditional Value-at-risk
CHEN Yujia, PEI Wei, MA Tengfei, XIAO Hao, HUA Weiqi, SUN Hongjian
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0065
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Meteorological Vulnerability Assessment and Warning of On-load Tap Changer Based on Fuzzy-C Means-cloud Model-LSTM Network
GONG Yulu, CUI Longfei, CHEN Jing, WANG Dianlang, XU Lei, LI Dong, YIN Qi
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0029
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Coordination Optimization of Distribution Network Considering Hydro-photovoltaic-load Uncertainty
ZHANG Ce, CHENG Guixue, LI Shilong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0047
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Low-carbon Economic Dispatch of Electric-thermal Coupling System Based on Twin Delayed DDPG Reinforcement Learning
CHEN Siwei, LI Jianjun, ZOU Xinxun, LUO Xu, CUI Xi
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0058
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimization Scheduling Strategies for Integrated Energy Systems Based on Improved Deep Deterministic Policy Gradient Algorithm
GONG Jinxia, LI Chenzhou, KE Hui
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0026
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Coordinated Control Strategy of Wind Energy Storage Systems Based on Fuzzy Control
CHEN Jianghong, YUAN Teng, TONG Xin, LI Xuelian
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0030
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Ultra Short Term Load Power Prediction Considering Feature Recombination and BiGRU-Attention-XGBoost Model
LI Lianbing, GAO Guoqiang, CHEN Weiguang, FU Wenjie, ZHANG Chao, ZHAO Shasha
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0166
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on Spillover Effect of Carbon Market and Electricity Market under the Goals of Carbon Peaking and Carbon Neutrality
SUN Jingqi, ZHOU Zhenxi, ZHAO Yihang, ZHANG Zhuola, ZHAO Huiru
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0172
[Abstract] [FullText HTML]
A Short-term Wind Power Prediction Model Based on Graph Convolutional Neural Network-bidirectional Gated Recurrent Unit and Attention Mechanism
ZHANG Guanghao, ZHANG Xinyan, WANG Pengkai
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0025
[Abstract] [FullText HTML]
A Pilot Protection Method for Transmission Lines of Direct-drive Wind Farms Based on High-frequency Impedance Variance
ZHENG Bin, MIU Gang, HAN Hao, LI Peng, MA Ruichen, MA Jing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0009
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Energy Interaction in Integrated Energy Microgrid Group and Benefit Analysis on Multi-energy Market Construction
BAN Xiaofan, TANG Zhong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0462
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-mode Power Distribution Strategy With Dual Criteria for Hybrid Energy Storage System in Electric Vehicles
SHAO Yuqing, ZHANG Hongjuan, GAO Yan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0007
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Monthly Rolling Optimization Model for Electricity Sellers Considering the Weight of Renewable Energy Power Consumption Responsibility
CHEN Yuchen, ZHANG Tingting, WANG Jiani, HUO Dawei, WANG Longyu, XIE Feng, HAN Shuochen, ZHOU Xinnan, CAO Zheng, LIU Dunnan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0493
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimal Pricing Strategy for Electric Vehicle Charging Scheduling of Charging Stations
GU Yingbin, WU Chaohang, WANG Xiaofeng, XU Yingchun, CHEN Luye
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0488
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Double-layer Optimization Model for Microgrid System Based on Dynamic Capacity Allocation of CES
LU Baoqi, JIANG Wei, YANG Junjie, GAO Songjun
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0498
[Abstract] [FullText HTML]
Joint Bidding Strategy for Photovoltaic-energy Storage System in Distribution-level Energy-reserve Electricity Market
WANG Nan, CHENG Yan, WANG Yuejiao, WANG Shibai, SUN Shumin, YU Peng, LIU Yixin
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0459
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Dynamic Reorganization and Optimization of Double Loop Network Considering the Characteristics of Load Period
WANG Zhikai, ZHAO Jian, XU Bin, XU Gangjun
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0466
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-energy Complementary Planning for Regional Integrated Energy System Considering Flexibility and Economy
BIAN Xiaoyan, JIN Haixiang, SHI Yueqi, LIN Shunfu, XU Bo, ZHOU Bo
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0479
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Resident Load Forecasting Using Federal Learning Based on LSTM Model
ZHU Songyang, ZHANG Ge, JIA Yujing, BAI Xiaoqing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0449
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Energy Storage Plants Planning Method for Improving Security of Multi-infeed Receiving-end System
WEI Kai, ZHANG Haibo, GONG Xianfu, LU Xun
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0451
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Identification of Feeder-transformer Connectivity in Distribution Network Based on Electrical Characteristics and Geographic Relevance
LI Anteng, ZHAO Jian, XUAN Yi, SUN Zhiqing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0464
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Charging Facility Planning Based on Load Characteristics of Electric Vehicles in Mountain Cities
LONG Hongyu, ZHOU You, CHEN Fangxing, HU Xiaorui, XU Tingting, LONG Yi
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0195
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Strong Robustness Control and Stability Analysis of Grid-connected Converter in Weak Grids
SUN Shanshan, LÜ Zhipeng, LI Yueheng
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0389
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A Novel Pilot Protection for AC Line of Wind Power Transmitted Through DC System Based on Mode Power Difference
WANG Yachen, MA Ruichen, ZHANG Jiali, LI Yan, MA Jing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0345
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Characteristics and Joint Criteria of Visible Light and Audible Sound Signals During the Development of Transformer Defects
LÜ Haomin, ZHENG Yuping, PAN Shuyan, YAN Xingzhong, JI Mao, HUANG Meng, JI Tong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0409
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Joint Planning Strategy of Distributed Generation and Energy Storage Under Source-load Uncertainty Scenario
ZHANG Yuanbo, YANG Yiqiang, PU Wei, SONG Hong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0349
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Active Frequency Regulation Strategy for Electrolytic Hydrogen Production Load based on Current-type Virtual Synchronous Machine Control
FENG Pei, YU Huiming, NIE Gongzhe, SUN Lijuan, ZHOU Shuhan, ZHANG Zhiqin
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0377
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A Green Power Market System in Southern Region Considering Entire Life Cycle of New Energy
LIANG Zhifei, LI Ziqian, JIA Xudong, LI Rong, DENG Shubin, FAN Pengfei
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0405
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimization of Electric-heat-gas-hydrogen Integrated Energy System Based on Improved Sparrow Search Algorithm
LI Zeshuang, TANG Zhong, CHENG Zhuo, LIU Xinyu
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0351
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-source-charge Joint Scene Generation Method Considering Seasonal and Diurnal Characteristics
ZHANG Chaolin, GU Danzhen, HUANG Ruanming, HONG Ruijie
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0392
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Robust Economic Dispatch Algorithm for Microgrid Based on Data-driven Expected Scenario Set Sequence
QIN Haijie, ZHENG Pengyuan, WANG Yalin, XU Xiaoxu, ZHI Yunting
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0359
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on Monthly Balance Mechanism of Market-oriented Power Purchase Based on the Agency Mode
ZHANG Shuying, ZHOU Xinjia, LING Xiaobo, LIU Chenglu
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0144
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
DC Self-Adapt Frequency Regulation Method for Hybrid DC Power Supply Microgrid System
CAI Menglu, XU Xiaoyu, JIA Xiufang, ZHAO Chengyong, GUO Chunyi, XUAN Jiazhuo
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0358
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Short-term Power Load Forecasting Method Based on Variational Modal Decomposition for Convolutional Long-short-term Memory Network
HUANG Rui, ZHU Lingli, GAO Feng, WANG Yuhong, YANG Yalan, XIONG Xiaofeng
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0210
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Energy Optimization Management Strategy of Photovoltaic Hydrogen Production System Based on Stackelberg Game
CHEN Lina, FAN Yanfang, LI Guang, LI Feng, Zhao Dongjie
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0331
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Active Distribution Network Reliability Evaluation Considering Automation Equipment Failure in Multiple Scenarios
AI Can, LIU Huijia
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0265
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimal Dispatch of Integrated Energy System Based on Deep Reinforcement Learning
LIU Bijing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0296
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Economic Dispatching and Collaborative Optimization of Active Distribution Network with Energy Storage
BU Tianlong, KOU Hanpeng, LI Di, LIN Jiaheng, LIU Chunming
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0343
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Potential Assessment and Interaction Framework of Air Conditioning Thermostatically Controlled Load Cluster Participating in Photovoltaic Consumption
CHEN Can, DU Weizhu, BAI Kai, SUN Beibei, SUN Liang, FU Xinyuan, WU Junyong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0332
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Power Flow Optimization of Wind Power Integrated System with Hybrid Power Flow Controller
YUAN Bo, GUAN Chenhao, WU Xi
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0297
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
H∞ Control Strategy for DC Microgrid Based on Improved Particle Swarm Optimization Weight Function
MA Wenzhong, WANG Yuanhang, GAO Jianyi, LI Weiguo, YAO Minrui, HUANG Jianwei
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0286
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Line Loss Anomaly Identification of Low-Voltage- Station Based on Second-Order Clustering and Robust Random Cut Forest Algorithm
LIU Xiong, XIA Xiangyang, LIU Dingguo, HU Junhua, HUANG Rui, LI Zewen, SHI Ziyi
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0269
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Suppression Strategy of Subsynchronous Oscillation in Wind Farm Based on Deep Q-leaning Network Optimization Operation Mode
LU Wenan, WU Xuhan, YU Yiping, LI Zhaowei, QIE Zhaohui, LI Gan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0336
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
New Scheme of Current Differential Protection for Ultra-long Submarine Cable
HUANG Yue, FAN Chunju, WANG Guoyu
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0298
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-Objective Optimization Configuration of Synchronized Phasor Measurement Units Based on Improved Whale Optimization Algorithm
HANG Luqing, LIU Min
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0276
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Photovoltaic Maximum Power Point Tracking with Improved Differential Evolution
YANG Jialiang, WEI Xia, CHENG Zhijiang, ZHU Juping
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0391
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Collaborative Voltage Regulation Strategy of Distributed Photovoltaic Inverter with Limited Distribution Area Information
YU Haidong, LIU Yang, LI Lisheng, ZHANG Shidong, LIU Wenbin, HUANG Min, ZHANG Pengping
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0344
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analytic Model and Alarming Method of Grid Fault Diagnosis Considering Protection Startup Information
CAO Qi, XIAO Shiwu, JIAO Shaolin, ZHOU Fangge
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0270
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Ultra-Short-Term Wind Power Prediction Based on Deep Ensemble Learning Model using Multivariate Mode Decomposition and Multi-objective Optimization
ZHU Zibin, MENG Anbo, OU Zuhong, WANG Chenen, ZHANG Zheng, CHEN Shu, LIANG Ruduo
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0318
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Selection Scheme for Energy Storage to Participate in Primary Frequency Regulation of New Energy Based on AHP and TOPSIS Methods
ZHAO Song, ZHANG Qian, HUO Hongyan, DANG Shaojia, DU Ronghua, ZHAO Wei, ZHOU Lei, XIN Xiaogang, ZHANG Guobin, GUO Ruijun, YU Haicun, YIN Jianhua, LI Xu, LI Rongli
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0175
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
GWO-ResNet Power Transformer Fault Diagnosis Method Based on Data Augmentation and Feature Attention Mechanism
SONG Hui, YUAN Longxiang, GUO Shuangquan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0163
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Microgrid Energy Bidding Transaction Model Considering the Uncertainty of Power Purchase Demand
Wang Bing, CHEN Shujiao, DU Yabin, LI Bin, QI Bing, WANG Jing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0225
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
The "Priority Publication" column displays the manuscripts that have been edited and published by CNKI in priority, but the volume and page numbers have not yet been determined. Readers can read and download the full text here or CNKI and cite it according to the DOI.
A Day-ahead Optimal Scheduling Method for an Integrated Energy System Considering Characteristics of Gas-thermal Virtual Energy Storage
ZHANG Tao, ZHAO Tianyue, CAI Defu, LIU Jing, YANG Hang, TIAN Feng
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0180
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Economic Analysis of Hydrogen Production From Near-shore Wind Power
SUN Jianmei, GUO Xuanbo
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0183
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Integrated Energy System Dispatch Optimization Considering Generalized Integrated Demand Response
PAN Ting, XU Yanbin, WANG Yuqing, CAI Ruining, ZENG Ming
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0173
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Bidding Strategy and Profit Analysis of Wind-storage System Participating in Energy and Frequency Modulation Ancillary Service Market
FAN Gaofeng, LI Jianing, DING Chen, YU Ruoying, BIAN Jing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0179
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on Multi-energy Coupled Power Load Prediction Based on K-means Clustering and LSTM Model
GE Yaming, QIU Chenguang, XIE Lirong, LI Yifeng, LI Gang, ZHAO Yulin
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0110
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Electricity Trading Strategy of Microgrid Group Considering Alliance Priority Relationship
ZHANG Jinyu, LI Xiaolu, LIU Jinsong, LIN Shunfu
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0171
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Smooth Switching Strategy for Flexible Multi-state Switch During Distribution Network Faults
LI Yangbin, SU Shiping, LONG Kun, LIU Yibo
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0174
[Abstract] [FullText HTML]
Coordinated Optimal Dispatching of Community-park Microgrid and Electric Vehicles Based on Mixed Game and Charging Pile Sharing
YU Zhongan, YE Kang, SHAO Haohui
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0165
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
User Daily Load Classification Method Based on Improved Deep Clustering Under Spark Architecture
XU Shouliang, XU Jian
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0133
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimization of Emergency Control Strategy for Frequency of Receiving-end Power Grid Under DC Blocking Based on Improved Particle Swarm Optimization and Hybrid Convolutional Neural Network
CAO Zhen, ZHUANG Jun, XUE Jinhua, QI Hang, LI Huarui, LI Changgang
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0132
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Model and Methodology for Dynamic Carbon Emission Metering on Power Grid Side
HE Hengjing, ZHOU Shangli, ZHANG Leping, ZHAO Wei, XIAO Xia
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0126
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimal Scheduling for Integrated Energy Systems Considering Liquid Storage Carbon Capture and Thermal Recovery of Power to Gas
ZHANG Xiaoyue, WANG Jin, ZHAO Shuhao, WU Huajian, GAO Bing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0111
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on Online Monitoring Technology for XLPE Cable Insulation Characteristics Based on Low Frequency Signal Induction
WANG Weijun, CHEN Min, YIN Hui, LI Yuan, ZHOU Kai
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0089
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on Hybrid Active Power Filter Based on Symmetrical Component Method
ZHAO Changwei, ZHENG Wenbing, GU Danzhen, YANG Debo, LI Guangmin, SHEN Jiaxing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0085
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A Two-stage Collaborative Operation Strategy for Community Integrated Energy Service Provider and Microgrid Group Based on Mixed Game
LI Zhenkun, WANG Runan, XU Chen, ZHANG Zhiquan, SHI Shanshan, FANG Chen
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0087
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimal Allocation of Flexible Resources for Park-level Electric Heating Integrated Energy System Considering Demand Response
ZHAO Zhenyu, LIU Xia
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0107
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimal Dispatch of Integrated Energy System Considering Power-to-Gas Coupled Gas Grid Hydrogen Injection Technology
ZHANG Yunning, WANG Jiangpeng, ZHANG Lei
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0104
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-objective Capacity Optimization Configuration in Microgrid Considering Life Cycle Carbon Metering and Carbon Trading Mechanism
WANG Jiaxu, MIAO Shihong, YAO Fuxing, WANG Tingtao, LIN Yujun, WEI Wenrong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0106
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Tansformer-Customer Relationship and Phase Identification Based on Voltage Sequence Similarity
CHU Chengbo, ZHU Liping, FANG Lei, FAN Qingchuan, WU Rong, YUAN Jie
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0425
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-Dimensional Coal Power Transformation Path Decision Based on Criteria Importance Though Intercrieria Correlation
YU Lujia, YUAN Jiahai, XU Chuanbo
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0432
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Photovoltaics-Hydrogen-Electricity Coupling System Planning Considering Traffic Flow Prediction
WANG Hui, LIANG Ling, LI Naihui, CHEN Pan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0445
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Evaluation of Integrated Energy System Based on Improved Game Theory Combination and Weighted TOPSIS Method
LI Zhentao, LI Yuan, LIU Shouheng
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0342
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Collaborative Optimization Strategy of Energy and Auxiliary Services with Independent Energy Storage Participating Under the Spot Market
XU Ning, ZHOU Bo, LING Yunpeng, XU Nan, GUO Zhanwu, ZHANG Yuyuan, XU Xiaofeng, LI Wei, LU Can
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0193
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Two Types of Medium-Long-Term Wind Power Forecasting Methods Based on Improved CNN-GRU and Informer
REN Xin, WANG Yimei, WANG Hua, ZHOU Li, GE Chang, HAN Shuang
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0159
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Low Carbon Operating Power Utilization Strategy for Different Electricity User Groups on the User Side
GAN Haiqing, REN Yucheng, YANG Ziyue, MA Lingjuan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0454
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Quantification Model of Carbon Emission Reduction Benefits Based on Dynamic Carbon Emission Factors in a Subtation Area
CHENG Yushu, GUO Xiaoxia, LIU Qing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0489
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Orderly Charging and Discharging Optimization Strategy of Electric Vehicles for Residential Areas
ZHANG Yan, LIN Hong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0028
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Forecasting Method for Ultra-high Voltage Converter Transformer Top-oil Temperature Based on Self-attention Mechanism and Improved Recurrent Neural Network Hybrid Model
LI Teng, LIAO Jun, FAN Peipei, JIANG Xinfeng, LU Yixiang
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0380
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Passive Super-twisting Second-order Sliding Mode Control Strategy for SAPF Under Non-ideal Conditions
QI Guoqing, ZHOU Jianping, MAO Dajun, CONG Fanping, HUANG Zufan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0308
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Short-Term Load Forecasting Model Based on Ensemble Empirical Mode Decomposition and Q Learning Strategy
DUAN Qinwei, HE Xiangzhen, CHAO Zhu, XIE Xiangzhong, LAN Xuanli
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0017
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Master-Slave Game Optimization Scheduling of Multi-Microgrid Market with Cloud Energy Storage Based on Probabilistic Model Integration
LEI Ting, PENG Haoyu
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0096
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-Objective Distributed Secondary Control Method for Multi-VSG Independent Microgrid
HUANG Minling, CHENG Jing, HU Jianxiong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0067
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Pilot Protection for Multi-Terminal Flexible DC Distribution Network Based on Current Mode Component Characteristics
CHEN Xingang, ZOU Yueyue, MA Zhipeng, JIA Yong, ZHAO Rui, ZHU Lei, WANG Meilin, ZHANG Jinjing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0234
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of Crowdfunding Energy Storage Mode and Cost Transmission Mechanism
TIAN Bingying, HE Yongxiu, EN Gebei, ZHANG yan, LI Bo, MENG Linghou
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0428
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Hybrid Noninvasive Load Identification with Combining PCA-DBSCAN Clustering and Comprehensive Correlation Analysis
ZHANG Rongwei, TANG Xiaojie, LI Long, XU Xiaodong, HONG Zhou, ZHANG Xue, LÜ Ganyun
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0152
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimization Decision-Making Method for Emergency Repair and Restoration of Transportation-Distribution Networks Based on Ant Colony Algorithm
YAN Wenting, LI Changcheng, MENG Xiangfei, ZHANG Pei, LU Tingting
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0207
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Stochastic Expansion Planning of AC/DC Transmission Network Based on Benders Decomposition
LUO Shuxin, JIN Chu, PENG Hongqiao, YANG Yan, ZUO Zhengmin, SUN Hui
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0324
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimal Combination of Congestion Management Measures for Distribution Networks Based on Resource Optimization and Classification
LI Zhenkun, HUANG Qingyuan, LUO Xiao, WANG Wei, GU Chunfeng
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0423
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A Quantitative Assessment Method for Power System Flexibility based on Probabilistic Optimal Power Flow
LI Wensheng, WEI Jia, CAO Yongji, MA Ruicong, ZHANG Hengxu, TIAN Xin
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0429
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Intrusion Security Protection of Power System Based on Edge Node Technology
LI Jin, GAO Hongliang, LIU Kemeng, XIE Hu
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0422
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
State Estimation of the Battery State of Charge in Reconfigurable Energy Storage Systems Considering Temperature Effects
ZHAO Hang, ZHANG Xu, LIU Huan, ZHANG Bo, DANG Jian, JIA Rong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0431
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Distributed Energy Storage Information Interaction Mechanism based on Universal Plug and Play Protocol
MIN Jiabao, SONG Yuhang, JIANG Xin, JIN Yang
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0268
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Matching Transaction Mechanism of Shared Energy Storage Considering Multi-Dimensional Parameter Coupling
HAN Zhentao, JIN Yufei, ZHAO Conghao, WANG Qixiang, ZHANG Zeyu, WU Zhaoyuan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0408
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-Microgrids Power Interaction and Shared Energy Storage Planning Based on Generation-Load Matching
QU Jianfeng, TANG Bo, YU Guangzheng, JIANG Xiangbing, SUN Huaben
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0456
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Voltage Fluctuation Suppression Strategy for Power Grid Based on Equivalent Doubly Fed Wind Farm Cooperative Static Var Generator
XIA Nan, WANG Yihua, ZHANG Yang, DANG Chaoliang, DUAN Jiandong, TONG Xiangqian
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0444
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Subsequent Commutation Failure Suppression Strategy Based on DC Current Change Prediction
YAN Xiaohu, LI Fengting, YIN Chunya, LIU Jiangshan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0473
[Abstract] [FullText HTML]
Low-Voltage Ride-Through Control Method of Doubly-Fed Wind Power Generation System Independently Linked to Flexible DC Grid
CUI Xueshen, LIU Yongxin, LIU Qihui, SHEN Xuhui, TANG Haiyan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0476
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Cloud-edge Collaborative Real-time Optimal Schedule Method of Virtual Power Plant Considering Day-ahead Deviation and Grid Demand
ZU Guangwei, YU Haixia, ZHANG Lin, SUN Lingling, LIN Junming
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0491
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Source-Load-Storage Coordination Optimization Strategy Based on New Power System Frequency Security
LI Xiaohui, LIU Hao, DONG Yanfei, YAO Zhenming, WANG Leitao
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0099
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Short-Term Load Forecasting Based on SOM-BP and Prophet Hybrid Model
CHEN Yuhang, WANG Yuhong, NAN Lu, HE Chuan, WANG Tengxin, ZHANG Min
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0036
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimization of Double-layer Capacity Configuration for Comprehensive Energy Systems Considering Supply Reliability
WANG Sen, SUN Xin, XIE Jingdong, WANG Simin, JIANG Hailin
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0128
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Power Load Forecasting in Station Areas bBased on ASGMD-MLR-CLSTM
FANG Lei, CHU Chengbo, HE Yinghong, FENG Longji, LIU Fuzheng, WANG Ning, ZHANG Faye
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0112
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Disaster Prediction-based Resilience Enhancement Strategy for Multi-hour Power Supply in Distribution Networks
YUAN Wenhai, JULAITI Abuliz, HUANG Xinmin, MUSTASA Nur, HUANG Weibo, MA Jing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0401
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on Multi-time Scale Optimization Scheduling Strategy of Microgrid Based on Improved Generative Adversarial Network for Wind and PV Power Scenario Generation
CHENG Zhuo, XU Yixun, LI Zeshuang
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0309
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on Flexible Trading Mechanism Catering to Requirements of Multiple Entities Under "Generation-Grid-Load- Storage" Interaction
DONG Zhixin, HAN Yaxuan, YANG Li, LI Hua, WU Wenzhuo, LIU Dunnan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0289
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimal Control Strategy for Field-Level Active Voltage Regulation Considering Wind Power Operation Trajectory and Scene Division
LIU Jingbo, WU Linlin, LI Yan, ZHANG Yangfan, YANG Lin, HUAN Zhenglin
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0302
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Robust Optimal Dispatch of Regional Power Grid Considering Flexible Resources on Both Source and Load Sides
LIANG Shuozhe, TANG Hao, WANG Zhengfeng, CHENG Wenjuan, LIANG Xiao
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0307
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimal Modulation Control Strategy for Total Harmonic Distortion Rate Based on Isolated Modular Multilevel AC/DC Converter
KONG Xiangping, BIN Zijun, DENG Fujin, SUN Zhenwei, GENG Jiahao
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0039
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Bandwidth Allocation Method for Power Distribution Internet of Things Based on Multi-priority Queuing Theory
SONG Qipeng, WANG Jidong, WANG Na, LI Zhe, LI Lipeng, LIU Yiying
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0468
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Power Restoration Decision and Generalized Dynamic Islanding Strategy After Distribution Network Failure Considering Operational Risks
LI Zhenkun, ZHANG Tianyi, XU Bingyan, ZHAO Xiangyang, YE Ying, FU Yang
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0022
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Low Carbon Economic Scheduling of Virtual Power Plants with Wind Power, Carbon Capture, Charge and Change Station Considering Charge Discharge Strategy
LUO Hongmei, ZHANG Xiangcheng, LI Yuanyuan, YU Haiguo, PENG Fei, LI Jitai
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0032
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Energy Dynamic Allocation Strategy of Distributed Energy Storage System Based on Virtual DC Machine
QIAO Lu, WANG Luyang, LI Weijia, MA Haining
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0263
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Robust Optimal Scheduling Strategy Based on Feasible Region of Cooperative Interaction Between Flexible Resources and Wind Power
YU Guangzheng, CUI Chaoyue, TANG Bo, LU Liu
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0018
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Coordinated Optimization Dispatching Method for Microgrids and Distribution Networks Based on Multi-agent Game and Reinforcement Learning
HAN Jinglin, HU Ping, ZHAO Hui, Chen Zhiyong, HOU Ruosong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0314
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Energy Prediction of Edge-side Photovoltaic Power Generation Based on Hierarchical Fuzzy Neural Network
ZHANG Shuhua, WANG Jiye, WANG Chen, ZHAO Chuanqi, ZHANG Yun
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0053
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A Statistical and Technical Deviations Based Analysis Approach for Line Loss Rate in Low-voltage Transformer District
HUANG Mingxin, TANG Niang, HUANG Hui, ZENG Jie
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0287
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Fault Diagnosis Method for On-load Tap Changer Based on Multiscale Feature Extraction and IAO-LSTM
GONG Yulu, CUI Longfei, WANG Dianlang, CHEN Jing, XU Lei, PI Tianman, XIE Zhengbo, YANG Jixiang
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0278
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
DC Grid Topology Optimization for Fault Current Depression in Different Operation Modes
WANG Pengyu, PENG Qiao, MAO Guangliang, LIU Tianqi, YIN Yue, CHEN Siwei
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0266
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Error Analysis on Renewable Generations and Decision Making Method for Energy Storage Allocation Based on Vasicek Model
LIU Wei, WU Yuejian, BAI Maojin, DUAN Zhongfeng, ZHU Chunping, DONG Xiaoming
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0283
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Adaptive Power Frequency Control Strategy for Wind/Photovoltaics/Storage Grid Connected System based on Virtual Synchronizer Generator
CHENG Jing, HU Jianxiong, WANG Weiqing, CHENG Xiaopeng
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0352
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Cost Optimization of Renewable Energy Accomodation System Based on Flexibility Renovation of Thermal Power Units
ZHAO Zhenyu, HAO Yuxia
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0246
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Congestion Management Method for Active Distribution Network Based on Market Mechanism and Mobile Energy Storage System
WANG Yufei, LI Keming, CHEN Qiang, XUE Hua, YU Aiqing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0372
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Distribution Network Planning Method Considering Uncertainty and Correlation of Wind-photovoltaic Power Output
ZHANG Ying, AI Xin
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0258
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Cooperative Operation Strategy of Integrated Energy Microgrid Cluster Considering Social Welfare and Microgrid Differences
FU Yang, LIU Dengwang, ZHANG Zhiquan, LI Haiyu, GENG Fuhai
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0095
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A Multi-time Scale Dispatch Model for New Energy Grid Connection Considering Generalized Short Circuit Ratio of Operation
LI Xiaohui, DONG Yanfei, LIU Hao, YAO Zhenming
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0249
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Comprehensive Evaluation Method for Thermal Power Unit Flexibility Based on Data-driven and its Application
WANG Zhijie, CHEN Wen, ZHU Xiaoxing, WANG Xihui
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0281
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A Review of Solutions for Voltage Beyond Limits in Distribution Networks With High Penetration Distributed Photovoltaics
SUN Wenwen, HE Guoqing, LIU Chun, FENG Shuanglei
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0253
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Levelized Cost of Energy of Wind Power System in Multi-Permeability Scenarios
ZHAO Zhenyu, XIE Bingqing
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0367
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis on Harmonic Resonance Amplification Induced by The Integration of AC Submarine Cable in Offshore Wind Farm
GU Wen, ZHENG Chaohang, YANG Hongyu, WU Xi, WANG Hong, XU Haohui
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0255
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A Strategy for Improving the Resilience of Fault Distribution Networks Considering the Coordination of Island Operation and Topology Reconstruction
XUE Tianliang, MO Yuqiong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0439
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-Objective Islanding Operation Strategy of Active Distribution Network Considering the Assistance of Mobile Energy Storage System
LI Keming, WANG Yufei
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0259
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Distributed Optimization Operation of AC/DC Hybrid Distribution Network Based on Improved Analytical Target Cascading Method
LI Xueqing, AI Xin, WANG Haoyang
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0271
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Transient Angle Stability Assessment and Interpretability Analysis Based on Gradient Boosting Enhanced with Step-Wise Feature Augmentation
LIU Xu, LIU Songkai, YANG Chao, ZHANG Lei, DUAN Yuzhou, YAN Guanghui
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0383
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
An Integrated Energy System Optimal Scheduling Considering Wind-Light-Electricity Load Uncertainty Set and Linearization
WANG Zhenglong, WANG Kehong, WANG Yingdan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0420
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Key Factors Analysis of Negative Electrical Damping for Sub-Synchronous Oscillation in Thermal Power units Induced by Flexible-HVDC
Liu Bohao, Xiao Shiwu
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0347
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Decision Model of Day Ahead Frequency Regulation for Electric Vehicle Users Based on Prospect Theory
WANG Liwei, WANG Haotian, SUN Yingyun
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0282
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Low Carbon Optimal Learning Scheduling for Power Systems with Carbon Catchment Devices and Carbon Flow Theory
LI Jifeng, ZOU Nan, LI Weidong, ZHANG Mingze, WU Jun
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0387
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
3D Static Reconstruction Method of Power Grid Facilities Based on Principle of Structure from Motion
ZHAO Hui, HAN Jinglin, LI Guangyi, ZHANG Jing, HU Ping, LIU Yuhang
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0402
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Neural Network Modelling and Parameter Prediction of Drive Train in a DFIG Wind Turbine
DING Xinhu, PAN Xueping, SUN Xiaorong, HE Dazhuang, CHEN Haidong
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0217
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Fast Weak Damping Eigenmode Calculation of Varying Operating Conditions
LIU Yun, XU Jin, LI Zhaowei
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0239
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Self-Recovery Scheme and Compensation Mechanism of Distribution Network with "Source-Load-Storage" Multi Heterogeneous Distributed Resources
CUI Yong, XU Yaojie, Liu Jianhang, TU Qi, WANG Weihong, GU Jun
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0398
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on System Characteristics and Economy of Controllable Heat Storage Load Participating in Power Grid Peak Shaving
HONG Haihan, LÜ Zhipeng, HU Xiao
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0227
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
MPPT Fuzzy Fractional Control of Permanent-Magnet Synchronous Wind Power Generation System
JIANG Lijie, WANG Xiaoyan, SU Jie, ZHANG Zhentao
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0248
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Robust Optimal Dispatch of Microgrid Considering Flexible Loads and Step Carbon Trading
MA Yue, MENG Runquan, LI Tingting
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0240
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Quantitative Method of Wind Power Peak Shaving Cost Based on Mean Output
XU Dajun, FU Qiang, ZHANG Kebo, ZOU Yao, LIN Wenyu, QIAN Yuzhou
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0295
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of Energy Storage Capacity Value Considering Low-carbon Policies
PENG Jixun, ZHOU Ming, WU Zhaoyuan, LI Gengyin
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0368
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Photovoltaic Hosting Capacity Improvement of Distribution Network Based on Soft Open Points
QI Xiaowei, YANG Xuetao, LIU Kaixin, XUE Guiting, ZHANG Bowen
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0427
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Key Influencing Factors on Propagation of Sub-Synchronous Oscillations in AC and DC Grids
XU Yanhui, LIU Hui, CHENG Yundan
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0236
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Fault Recovery Strategy of Distribution Network Based on Improved Firefly Algorithm
YANG Yi, LIU Qing, WU Yi, WU Xiaoqiang
DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0226
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Column
Integrated Modeling of Distribution Terminals for Distribution Internet of Things
SONG Qipeng, YANG Honglei, LI Zhe, WANG Na, LI Lipeng, LIU Yiying
2024, 41(1): 1-9. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0211
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Bi-level Optimal Scheduling Strategy of Multi-agent Integrated Energy System With Dynamic Energy Prices and Shared Energy Storage Power Station
CHENG Yu, GUO Quanli
2024, 41(1): 10-20. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0378
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
An Automatic Generation Method for Single-line Diagram of Distribution Network With Supporting Incremental Update
PENG Sen, YOU Feng, CHENG Wei, LIU Shijin, WANG Shenliang, LI Shengsheng, HUANG Chaozhi, ZHENG Haoquan, YANG Shengzhi
2024, 41(1): 21-28. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0189
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Application and Exploration of Digital Twin Substation in Xiong’an New Area
SUN Ruijiang, CHI Weiwei, LI Shurong, WANG Yu
2024, 41(1): 29-35. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0215
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-objective Optimal Dispatching of Grid-connected Microgrid Based on Relative Objective Adjacent Scale
WU Xiaowen, GU Xueping, FAN Hui, WANG Tao
2024, 41(1): 36-46. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0187
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-objective Hierarchical Optimal Scheduling of Combined Power Systems Considering Base Loads
ZHAO Ningbo, WANG Kaiyan, LI Peihang, LÜ Ting, JIA Hongtao, WANG Zhengmian
2024, 41(1): 47-54. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0179
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Fault Identification Method of New Energy Transmission Line Based on Controllable Series Reactance
YANG Hongyu, LI Zhenxing, YUAN Chao, LIU Yanan, TANG Yiming, ZHANG Mengmeng
2024, 41(1): 55-64. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0166
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Combined Prediction Method for Wind-photovoltaic-load in Edge Service Center Based on ARIMA-GRU
OUYANG Hanyi, ZHANG Limei, BAI Muke
2024, 41(1): 65-71. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0180
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on Power Procurement and Sale Strategies of Electricity Retailers Under the Transaction Mechanism of Excessive Consumption
ZHAO Yinan, LIN Shunfu, ZHOU Bo, SHEN Yunwei
2024, 41(1): 72-83. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0169
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Regional Short-term Load Forecasting Based on Cluster Identification and Convolutional Neural Network-Bi-directional Long Short-term Memory-temporal Pattern Attention
CHEN Xiaomei, XIAO Xudong
2024, 41(1): 106-115. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0200
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Coordinated Rolling Scheduling of Source and Load for Regenerative Electric Heating in Accommodating Obstacled Wind and Solar Energy
LI Wei, ZHOU Yunhai, SONG Dejing, SHI Liangbo, CHEN Aojie
2024, 41(1): 116-123. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0164
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Time Series Production Simulation and Renewable Energy Accommodation Evaluation Considering Energy Storage Operation Mode
YANG Meng, SHI Kaijie, LI Hujun, YANG Qinchen, LIU Junhui, ZHU Junpeng
2024, 41(1): 124-133. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0203
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Comprehensive Contribution Degree Evaluation Method of Virtual Power Plants Based on FAHP-EWM-TOPSIS Method
ZENG Ye, JIA Heping, YANG Jing, WANG Wei, ZHONG Hua, HAN Jinshan, LIU Dunnan
2024, 41(1): 144-151. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0188
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Spot Market Bidding and Scheduling Strategies Considering the Participation of Virtual Power Plants Under Carbon Trading
WANG Qianchun, DU Xinhui, ZHAO Wei, ZHANG Jingshu, SHANG Yaoke, ZHANG Wenxuan, JIA Yanbing
2024, 41(1): 152-160. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0315
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on Optimization Strategy for Low Carbon Joint Transaction of Virtual Power Plant Considering Aggregatable Resources
ZHANG Wenyu, XU Xiaochuan, SHEN Yu, WANG Xuanyuan, LIU Zhen, XU Xiaofeng, LIU Dunnan
2024, 41(1): 161-172. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0326
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Application of Improved Diode Rectifier in Offshore Wind Power Transmission System
PING Mingli, LIU Xinhe, ZHU Longzhen, NIU Chong, WANG Xianwei
2024, 41(1): 173-181. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0216
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on Capacitor Aging Fault Diagnosis Method of Inverter
ZHAO Zhiqiang, PAZILAI Mahemuti, LI Gaoyuan
2024, 41(1): 182-190. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0182
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Robust Centralized-local Control Strategy of Distributed Photovoltaic Inverter Considering Short-time Fluctuation
LI Hanshen, LU Yu, LIU Wenxia
2024, 41(1): 191-200. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2022.0294
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]